ภาพกิจกรรม
“กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปี 2566

“กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปี 2566

2598

2 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดเทศบาลตำบลบางสวรรค์

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดเทศบาลตำบลบางสวรรค์

2609

19 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

2610

18 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

2614

2 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

โครงการ 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

2628

27 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ 2566

วันเด็กแห่งชาติ 2566

2646

18 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

2689

13 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

โครงการกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

2685

9 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

2832

7 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
คนพิการ มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

คนพิการ มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

2796

7 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและกิจกรรมรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและกิจกรรมรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565

2730

23 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบางสวรรค์

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบางสวรรค์

2743

28 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

โครงการ 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

2750

30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ประจำเดือน     ซึ่งในเดือนมิถุนายน

โครงการ 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ประจำเดือน ซึ่งในเดือนมิถุนายน

2752

30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

โครงการ 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

2754

27 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายทวีศักดิ์ หนูคง นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์ ประกาศนโยบาย No Gift Policy

นายทวีศักดิ์ หนูคง นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์ ประกาศนโยบาย No Gift Policy

2926

12 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2878

12 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2780

12 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2804

12 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2565            เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่าง    หญิงชายในยุคปัจจุบัน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่าง หญิงชายในยุคปัจจุบัน

2766

12 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...