สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-326254 / 077-326-200 โทรสาร 077-326280 / 077-326199 www.bangsawancity.go
  • วิสัยทัศน์

    “บางสวรรค์เมืองน่าอยู่ เคียงคู่ประชาชน ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา สาธารณูปโภคครบครัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

นายทวีศักดิ์ หนูคง

นายกเทศมนตรีฯ

0937095599

นายสมชาย ภูมิรักษฺ์

รองปลัดเทศบาล รักษาราขการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบางสวรรค์

0872744287

ข่าวสารชาวทต.บางสวรรค์

กิจกรรมชาวทต.บางสวรรค์

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ท่องเที่ยว บางสวรรค์ อ.พระแสดง จ.สุราษฏร์ธานี
31 ตุลาคม 2563

พี่น้อง ทต.บางสวรรค์ เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.