สำนักปลัด - งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
 • นายสุทธิรัตน์ เรือนสูง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  เบอร์โทรศัพท์ :0870914417

 • นายวีรศักดิ์ แก้วเอียด

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นายสุชาติ ชัยนาคิน

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายโกเมท ฉิมเรือง

  พนักงานขับรถยนต์

 • ว่าง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอุดร ทับทอง

  พนักงานวิทยุ

 • นายชัยยุทธ รัตนพงษ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายชรินทร์ ม่วงสีเสียด

  พนักงานดับเพลิง

 • นายจักรพงศ์ สอนนอง

  พนักงานดับเพลิง