คณะผู้บริหาร
 • นายทวีศักดิ์ หนูคง

  นายกเทศมนตรีฯ
  เบอร์โทรศัพท์ : 0937095599

 • นายยุทธนา มงคลนิมิตร

  รองนายกเทศมนตรีฯ
  เบอร์โทรศัพท์ : 0823544955

 • นายจำรัส โพธิญาณ

  รองนายกเทศมนตรีฯ
  เบอร์โทรศัพท์ : 0630766322

 • นางสาวเรวดี ร่วมพันธ์

  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
  เบอร์โทรศัพท์ : 0862683163

 • นายเห้ง แซ่ด่าน

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  เบอร์โทรศัพท์ : 0887600777