สำนักปลัด - งานสวัสดิการสังคม
 • นายสุทธิรัตน์ เรือนสูง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  เบอร์โทรศัพท์ :0870914417

 • นางสาวพิมพ์พัฒน์ เพ็ชรโยธา

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน