หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายสมชาย ภูมิรักษฺ์

  รองปลัดเทศบาล รักษาราขการแทน
  ปลัดเทศบาลตำบลบางสวรรค์
  เบอร์โทรศัพท์: 0872744287

 • นายสมชาย ภูมิรักษ์

  รองปลัดเทศบาล
  เบอร์โทรศัพท์: 0872744287

 • นายสุทธิรัตน์ เรือนสูง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  เบอร์โทรศัพท์ :0870914417

 • นางสาวนุชนาฎ ศรีณาเคนท์

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  เบอร์โทรศัพท์ : 0897366018

 • นายวิทยา กาแก้ว

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  เบอร์โทรศัพท์ : 094-2016934

 • นายวีรศักดิ์ ศรีอินทร์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
  ผูู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เบอร์โทรศัพท์ 0833928945

 • นายวิทยา กาแก้ว

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการประปา
  เบอร์โทรศัพท์ : 0942016934