ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 2566
2646
18 มกราคม 2566

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ด้วยเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม  มีความกล้าแสดงออก กระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการครบ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ภายในงานมีการแสดง ของเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล มีการตอบคำถามและเล่นเกมส์ต่าง ๆ อีกมากมาย