สำนักปลัด - งานนิติการ
  • นายสุทธิรัตน์ เรือนสูง

    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
    เบอร์โทรศัพท์ :0870914417

  • นายเจษฎา กูลระวัง

    นิติกรปฏิบัติการ