ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำเดือนเพื่อพัฒนาระบบการทำงานในองค์กรและการให้บริการพี่น้องประชาชน
1 เมษายน 2567

40


นายทวีศักดิ์ หนูคง นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์ จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 โดยมีปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาการทำงาน หารือข้อปัญหาอุปสรรคในการทำงานต่างๆ ในองค์กรและงานบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆในการแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบ