Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-326254 / 077-326-200 โทรสาร 077-326280 / 077-326199 www.bangsawancity.go
 
นายทวีศักดิ์ หนูคง
นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์
093-709-5599
 
นายทวี ดอกไม้หอม
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสวรรค์
092-444-9293
 
นายสมชาย ภูมิรักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
087-274-4287
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต(แบบออนไลน์)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางสวรรค์
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
 งานสวัสดิการสังคม
 งานนิติการ(งานกฏหมายและคดี)
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด - งานธุรการ
 สำนักปลัด - งานการเจ้าหน้าที่
 สำนักปลัด - งานทะเบียนราษฎร์
 สำนักปลัด - งานนิติการ
 สำนักปลัด - งานวิเคราะห์ นโยบาย และแผน
 สำนักปลัด - งานสวัสดิการสังคม
 สำนักปลัด - งานการศึกษา
 สำนักปลัด - งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 กองการประปา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565)
คู่มือบริการประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการคลัง
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 64 คน
ประกาศวันที่  26 ตุลาคม 2565

         ประกาศ เทศบาลตำบลบางสวรรค์

เรื่อง  ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

-------------------------------------

 ตาม  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562  มีผลบังคับใช้   โดยให้อำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  2563  และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เพื่อให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เทศบาลตำบลบางสวรรค์ อาศัยอำนาจมาตรา 26 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงประกาศสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสิ่งปลูกสร้าง ป้าย จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ในเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย แก่เจ้าพนักงานสำรวจ และคำสั่งเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ที่ 382/๒๕๖6  แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ได้แก่

 

(๑) นางสาวนุชนาฎ ศรีณาเคนทร์  ผู้อำนวยการกองคลัง                          เป็นพนักงานประเมินภาษี 

(๒) นางสาวเพ็ญพิชญา ชูแก้ว      นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ           เป็นพนักงานเก็บภาษี

(3) นางสาวศศิวิมล คงอภัย         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   เป็นพนักงานเก็บภาษี

(4) นางสาวตรีสุคนธ์ ช่วยมณี      เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน         เป็นพนักงานสำรวจ

                                                                                              เป็นพนักงานเก็บภาษี       

(5) นางสาวพิราวรรณ พลพิชัย     คนงานทั่วไป                                  เป็นพนักงานสำรวจ

(6) นายวีรพงษ์ จันทร์ชุม           พนักงานจ้างเหมาบริการ                     เป็นพนักงานสำรวจ

(7) นางสาวอรัญญา ไมตรี          พนักงานจ้างเหมาบริการ                     เป็นพนักงานสำรวจ      

เทศบาลตำบลบางสวรรค์   จึงขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ในเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์ หมู่ที่  ๑  ถึง หมู่ที่  4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖5  เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐.  น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.

                                ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖5

                                               

 

    (นายทวีศักดิ์ หนูคง)

      นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์

 

 

 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
  33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 
โทรศัพท์ : 077-961851 / 077-960853
โทรสาร : 077-961851
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 5841608@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bangsawancity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs