Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-326254 / 077-326-200 โทรสาร 077-326280 / 077-326199 www.bangsawancity.go
 
นายทวีศักดิ์ หนูคง
นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์
093-709-5599
 
นายทวี ดอกไม้หอม
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสวรรค์
092-444-9293
 
นายสมชาย ภูมิรักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
087-274-4287
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต(แบบออนไลน์)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางสวรรค์
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด - งานธุรการ
 สำนักปลัด - งานการเจ้าหน้าที่
 สำนักปลัด - งานทะเบียนราษฎร์
 สำนักปลัด - งานนิติการ
 สำนักปลัด - งานวิเคราะห์ นโยบาย และแผน
 สำนักปลัด - งานสวัสดิการสังคม
 สำนักปลัด - งานการศึกษา
 สำนักปลัด - งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 กองการประปา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565)
คู่มือบริการประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการคลัง
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 8) 16 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลห์ติกคอนกรีต สายบ้านนายพ่อน อุไรโรจน์ (ดู : 16) 18 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลห์ติกคอนกรีต สายซอยชำนาญกุล-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 19) 18 ม.ค. 2566
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 18) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 17) 21 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลห์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะล้าน-ถนน ทางหลวงสาย ๔๔ (ดู : 18) 16 ธ.ค. 2565
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ดู : 17) 6 ธ.ค. 2565
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 18) 11 พ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ดู : 29) 27 ต.ค. 2565
การคืนเงินประกันสัญญา (ดู : 51) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าน้ำวัดเก่าเกาะน้อยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 43) 24 มิ.ย. 2565
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41) 14 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าน้ำวัดเก่าเกาะน้อยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 37) 14 มิ.ย. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 42) 10 มิ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 180) 4 พ.ย. 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน (ดู : 159) 2 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน 4009 ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพูลศักดิ์ พละิชัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 159) 28 ก.ย. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 163) 14 ก.ย. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ถนนสาย 4009 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 (ดู : 186) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 (ดู : 174) 29 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 (ดู : 278) 30 เม.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ดู : 125) 30 ม.ค. 2564
แผนการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 179) 14 ม.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563) (ดู : 125) 30 ต.ค. 2563
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 237) 19 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 216) 19 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 218) 19 ต.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 217) 25 ก.ย. 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 08/2563 (ดู : 216) 21 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกีรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 213) 21 ก.ย. 2563
เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (ดู : 193) 17 ก.ย. 2563
ร่างขอบเขตของงาน จ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกีรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 199) 16 ก.ย. 2563
ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ประจำภาคใต้ เทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 219) 16 ก.ย. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 180) 27 ส.ค. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 171) 27 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 189) 13 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 107) 29 ก.ค. 2563
แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีงานก่อสร้างอาคาร (ดู : 190) 15 ก.ค. 2563
แบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก (ดู : 196) 15 ก.ค. 2563
แบบสรุปค่าก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 207) 15 ก.ค. 2563
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ (แบบที่ 2) (ดู : 192) 15 ก.ค. 2563
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 184) 15 ก.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 183) 15 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 229) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสาย 4009-ถนน คสล.สายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 214) 22 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 246) 19 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 219) 18 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสาย 4009- ถนน คสล.สายบ้าน นายพูลศักดิ์ พลพิสัย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 204) 13 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสาย 4009 - ถนน คศล.สายบ้านนายพูลศักดิ์ พลพิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 225) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) (ดู : 97) 30 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ดู : 234) 24 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยโรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 278) 21 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คศล.หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 206) 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ชุมชนเกาะน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 215) 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยในพรุ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 214) 7 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางสวรรค์ โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายจวง ทองรอด หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 217) 6 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางสวรรค์ โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านนายสมาน พงศ์เสรี หมู่ที่ 1 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 218) 6 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเกาะล้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 206) 3 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ชุมชนเกาะน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 225) 24 มี.ค. 2563
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษำร์ธานี (ดู : 218) 24 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
  33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 
โทรศัพท์ : 077-961851 / 077-960853
โทรสาร : 077-961851
E-mail Address : saraban@bangsawancity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bangsawancity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs