Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-326254 / 077-326-200 โทรสาร 077-326280 / 077-326199 www.bangsawancity.go
 
นายทวีศักดิ์ หนูคง
นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์
093-709-5599
 
นายทวี ดอกไม้หอม
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสวรรค์
092-444-9293
 
นายสมชาย ภูมิรักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
087-274-4287
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต(แบบออนไลน์)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางสวรรค์
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด - งานธุรการ
 สำนักปลัด - งานการเจ้าหน้าที่
 สำนักปลัด - งานทะเบียนราษฎร์
 สำนักปลัด - งานนิติการ
 สำนักปลัด - งานวิเคราะห์ นโยบาย และแผน
 สำนักปลัด - งานสวัสดิการสังคม
 สำนักปลัด - งานการศึกษา
 สำนักปลัด - งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 กองการประปา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565)
คู่มือบริการประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการคลัง
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล (ดู : 13) 3 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) (ดู : 47) 27 ม.ค. 2566
สัดส่วนประชาชนท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 27) 22 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ้งปลูกสร้าง จากเว้บไซต์กรมธนารักษ์ (ดู : 28) 7 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 34) 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน (ดู : 79) 23 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำประปาชำระหนี้ค่าน้ำประปาค้างจ่าย งดจ่ายน้ำหรือยึดคืนมาตรวัดน้ำประปา (ดู : 47) 22 พ.ย. 2565
รายงานการรายรับ-จ่ายเงิน (หลังปิดบัญชีขั้นต้น)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 34) 31 ต.ค. 2565
ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 26) 26 ต.ค. 2565
การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 40) 29 ก.ย. 2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 19) 26 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 36) 6 ก.ย. 2565
กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 48) 4 ก.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 58) 23 มิ.ย. 2565
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (ดู : 79) 15 มิ.ย. 2565
ประมวลผลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ดู : 44) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 (ดู : 76) 29 เม.ย. 2565
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 146) 23 ธ.ค. 2564
ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 128) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย (ดู : 112) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศการจัดเก็บภาษีประจำปี2565 (ดู : 126) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564 (ดู : 113) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศการยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย (ดู : 109) 2 ธ.ค. 2564
อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ดู : 80) 30 พ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 112) 23 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 107) 15 ต.ค. 2564
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 85) 1 ต.ค. 2564
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 129) 27 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 172) 27 ก.ย. 2564
ประกาศ-ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางไปรับบริการ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์เป็นการชั่วคราว (ดู : 310) 10 ก.ย. 2564
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 139) 6 ก.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 140) 27 ส.ค. 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 199) 11 ส.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 171) 7 ก.ค. 2564
เรื่อง แนวทางการจัดเก็บค่าน้ำประปากรณีค้างชำระ (ดู : 155) 6 ก.ค. 2564
จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 3/64 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 (ดู : 147) 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ดู : 132) 6 พ.ค. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (ดู : 134) 6 พ.ค. 2564
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ดู : 126) 6 พ.ค. 2564
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 125) 6 พ.ค. 2564
คูุ่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ดู : 126) 6 พ.ค. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ดู : 128) 6 พ.ค. 2564
เรื่อง ผู้รับสมัครเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี อายุ 35 ปี และสมาชิกสภาเทสบาลอายุ 25 ปี (นับถึงวันเลือกตั้ง) (ดู : 178) 19 ก.พ. 2564
28 มีนาคม 2564 ขอเชิยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์ (ดู : 149) 19 ก.พ. 2564
มาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 51) 4 ก.พ. 2564
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์ (ดู : 221) 4 ก.พ. 2564
แผนการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 178) 14 ม.ค. 2564
เรื่อง แผนการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 187) 14 ม.ค. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าาง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 (ดู : 168) 24 ธ.ค. 2563
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 187) 24 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ดู : 198) 9 ธ.ค. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 240) 3 ธ.ค. 2563
เรื่องขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 205) 27 พ.ย. 2563
เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย (ดู : 201) 27 พ.ย. 2563
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 193) 16 พ.ย. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 203) 16 พ.ย. 2563
เรื่อง แก้ไขรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 194) 12 พ.ย. 2563
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 206) 2 พ.ย. 2563
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 229) 29 ต.ค. 2563
เรื่อง การจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 (ดู : 217) 15 ต.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
  33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 
โทรศัพท์ : 077-961851 / 077-960853
โทรสาร : 077-961851
E-mail Address : saraban@bangsawancity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bangsawancity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs