ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 
 

เรื่อง : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ขอความร่วมมือ “ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก” และ “ผู้มีส่วนได้เสียภายใน”

ผู้ลงประกาศ สำนักปลัด  
ประกาศเมื่อ 21-05-2562
ดู : 89 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

ขอความร่วมมือ

“ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก” และ “ผู้มีส่วนได้เสียภายใน”

เข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยระบบ ITAS ให้กับเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562

ประเมินผู้มีส่วนได้เสีย "ภายนอก"                                              ประเมินผู้มีส่วนได้เสีย”ภายใน”

                [EIT]                                                                                (IIT)  

บุคคล,นิติบุคคล,บริษัทเอกชน,หรือหน่วยงานรัฐ                               ผู้บริหาร,ผู้อำนวยการ/หัวหน้า     

ที่มารับบริการ หรือมาติดต่อกับเทศบาล                                           ข้าราชการ/พนักงาน,ลูกจ้าง/

ภายในปีงบประมาณ 2562                                                           พนักงานจ้าง

วิธีที่ 1 Scan QR-Code                                                          วิธีที่ 1 Scan QR-Code

เพื่อเข้าตอบแบบวัดฯ                                                             เพื่อเข้าตอบแบบวัดฯ

                                 

วิธีที่ 2 พิมพ์ Short code                                            วิธีที่ 2 พิมพ์ Short code

https://itas.nacc.go.th/go/eit/aschpw                         https://itas.nacc.go.th/go/iit/aschpw

“เทศบาลตำบลบางสวรรค์ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินผล”

 

 
____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์