ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 
 

เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ผู้ลงประกาศ สำนักปลัด  
ประกาศเมื่อ 1-03-2560
ดู : 254 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์

เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

………………………………………………………………………..

 

                   ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจิตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติด้านทุจริต (Zero Tolerance  &  Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้  ทั้งจากภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

                   เทศบาลตำบลบางสวรรค์  จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  ดังนี้

                   ข้อ 1 เจตจำนงในการบริหารงานและนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม   จริยธรรม   มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  และพร้อมที่นะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้

                   ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                   กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้ผู้บริหารงานและพนักงานของเทศบาลตำบลบางสวรรค์  มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน  ดังนี้

                   2.1  ด้านความโปร่งใส

                   ปฏิบัติราชการ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เที่ยงธรรม  การมีส่วนร่วม  เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  มติ  อย่างเคร่งครัด                     

                   2.2  ด้านความพร้อมรับผิด

ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน  และพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ยึดมั่นความสุจริตเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ถือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทาง    ที่ผิด สร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริตอย่างยั่งยืน

 

 

 

(2)

 

                   2.4  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

                   สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต และเกรงกลัวต่อการทุจริต  จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการไม่ยอมรับการทุจริตยึดหลักความถูกต้อง  สุจริต  โปร่งใส

และเป็นธรรม

                   ปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

                   2.5  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ปฏิบัติงานตามระเบียบ  กฎหมาย มาตรฐาน  ยึดหลักความถูกต้อง  เป็นธรรม  เท่าเทียม 

ไม่เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

                   มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  มติ  ด้วยความสุจริต  โปร่งใสและเป็นธรรม

                   บริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยยึดหลักคุณธรรม                    

                   2.6  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

                   สื่อสารประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายทั้ง  5 ด้านข้างต้นนี้ให้ผู้บริหาร

และพนักงานเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  โดยวิธีการ  ช่องทางการสื่อสารต่างๆและเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างแท้จริง

         

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มีนาคม   พ.ศ. 2560

                                                           

 

 

               (นายไพโรจน์  พลพิชัย)

                นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์