ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 
 

เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ผู้ลงประกาศ สำนักปลัด  
ประกาศเมื่อ 1-03-2560
ดู : 202 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์

เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

----------------------------------------------------

                 ด้วย เทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล     พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓  พ.ศ.๒๕๕๒ และภารกิจตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล            พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น

                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๑)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงได้กำหนดนโยบายสร้างความความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ดังนี้

                 ๑.ด้านความโปร่งใส

                        1.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆของหน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

                     ๑.2 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

                      ๑.3  ให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานและส่วนราชการ อย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว

                       ๑.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

                     ๒.ด้านความพร้อมรับผิด

                         ๒.๑ ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของตน

                         ๒.๒ ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

                                                                                                  /๓.ด้านความปลอด……

 

                                                          -๒-

 

                         ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

                             ๓.๑ ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย หากมีการร้องเรียนหรือชี้มูลว่ากระทำความผิดจะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้น และดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว

                             ๓.๒ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อื่น

                         ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

                             ๔.๑ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้

                             ๔.๒ สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและการกระทำผิดทางวินัย

                             ๔.๓  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน

                             ๔.๔  มีระบบติดตาม  ตรวจสอบ  และลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

                          ๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

                             ๕.๑ ให้จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

                             ๕.๒ ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่เป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างไม่เลือกปฏิบัติ

                             ๕.๓ ให้ความสำคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน

                           ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

                               หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูล  วิธีการ การสื่อสาร  เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง

๕ ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

                            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                         ประกาศ  ณ  วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ. 2560

                                                           

 

 

               (นายไพโรจน์  พลพิชัย)

                นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์