Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-326254 / 077-326-200 โทรสาร 077-326280 / 077-326199 www.bangsawancity.go
 
นายทวีศักดิ์ หนูคง
นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์
093-709-5599
 
นายทวี ดอกไม้หอม
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสวรรค์
092-444-9293
 
นางภัทรพรรณ จันทวี
ปลัดเทศบาลตำบลบางสวรรค์
096-956-5296
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด - งานธุรการ
 สำนักปลัด - งานการเจ้าหน้าที่
 สำนักปลัด - งานทะเบียนราษฎร์
 สำนักปลัด - งานนิติการ
 สำนักปลัด - งานวิเคราะห์ นโยบาย และแผน
 สำนักปลัด - งานสวัสดิการสังคม
 สำนักปลัด - งานการศึกษา
 สำนักปลัด - งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
 กองคลัง
 กองการประปา
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565)
คู่มือบริการประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการคลัง
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
E-SERVICE
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 3) 23 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 8) 15 ต.ค. 2564
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 17) 27 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 41) 27 ก.ย. 2564
ประกาศ-ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางไปรับบริการ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์เป็นการชั่วคราว (ดู : 42) 10 ก.ย. 2564
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 31) 6 ก.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 35) 27 ส.ค. 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 71) 11 ส.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 56) 7 ก.ค. 2564
เรื่อง แนวทางการจัดเก็บค่าน้ำประปากรณีค้างชำระ (ดู : 35) 6 ก.ค. 2564
จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 3/64 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 (ดู : 22) 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ดู : 31) 6 พ.ค. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (ดู : 30) 6 พ.ค. 2564
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ดู : 30) 6 พ.ค. 2564
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 30) 6 พ.ค. 2564
คูุ่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ดู : 29) 6 พ.ค. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ดู : 26) 6 พ.ค. 2564
เรื่อง ผู้รับสมัครเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี อายุ 35 ปี และสมาชิกสภาเทสบาลอายุ 25 ปี (นับถึงวันเลือกตั้ง) (ดู : 48) 19 ก.พ. 2564
28 มีนาคม 2564 ขอเชิยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์ (ดู : 37) 19 ก.พ. 2564
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์ (ดู : 59) 4 ก.พ. 2564
แผนการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 57) 14 ม.ค. 2564
เรื่อง แผนการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 68) 14 ม.ค. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าาง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 (ดู : 50) 24 ธ.ค. 2563
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 63) 24 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ดู : 90) 9 ธ.ค. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 126) 3 ธ.ค. 2563
เรื่องขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 89) 27 พ.ย. 2563
เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย (ดู : 82) 27 พ.ย. 2563
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 72) 16 พ.ย. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 80) 16 พ.ย. 2563
เรื่อง แก้ไขรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 73) 12 พ.ย. 2563
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 86) 2 พ.ย. 2563
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 102) 29 ต.ค. 2563
เรื่อง การจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 (ดู : 105) 15 ต.ค. 2563
เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 107) 6 ต.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบางสววรค์ (ดู : 105) 6 ต.ค. 2563
เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 82) 22 ก.ย. 2563
เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 116) 31 ส.ค. 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 163) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องกลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม. (ดู : 115) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 154) 29 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 154) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 (ดู : 149) 17 มี.ค. 2563
ราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอยเกาะส้าน ชนิด 2 ท่อ (ดู : 145) 16 มี.ค. 2563
จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 2/63 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 (ดู : 107) 6 ม.ค. 2563
จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 (ดู : 22) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 153) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.1) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 146) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 293) 19 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง แจ้งคืนเงินประกันสัญญาเงินสด (ดู : 201) 31 พ.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ขอความร่วมมือ “ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก” และ “ผู้มีส่วนได้เสียภายใน” (ดู : 202) 21 พ.ค. 2562
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 118) 25 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 306) 23 ม.ค. 2562
ประกาศ การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2562 (ดู : 197) 12 ธ.ค. 2561
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2561 (ดู : 306) 8 พ.ย. 2561
การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2561 (ดู : 507) 26 ธ.ค. 2560
ประกาศ เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 570) 1 พ.ค. 2560
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (ดู : 333) 1 พ.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ดู : 457) 1 มี.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (ดู : 455) 1 มี.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์
  33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 
โทรศัพท์ : 077-961851 / 077-960853
โทรสาร : 077-961851
E-mail Address : saraban@bangsawancity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bangsawancity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs